Största orterna i Long an

Cần Duộc

Väderinstitut: YR

Tân An

Väderinstitut: YR

Xvai Ngnông

Väderinstitut: YR

Xuân Hòa

Väderinstitut: YR

Xuân Hòa

Väderinstitut: YR

Xóm Trướng Tốc

Väderinstitut: YR

Xóm Tân Hôi

Väderinstitut: YR

Xóm Hương Viết Cần

Väderinstitut: YR

Xóm Long Xuân

Väderinstitut: YR

Xóm Hội Ðồng Chiên

Väderinstitut: YR

Xóm Ðức Hạnh

Väderinstitut: YR

Xóm Trâm (1)

Väderinstitut: YR

Xóm Tham Thơ

Väderinstitut: YR

Xóm Rạch Trang

Väderinstitut: YR

Xóm Phó

Väderinstitut: YR

Xóm Giồng (1)

Väderinstitut: YR

Xóm Giồng Dứa

Väderinstitut: YR

Xóm Rạch Già

Väderinstitut: YR

Xóm Dừa

Väderinstitut: YR

Xóm Tre

Väderinstitut: YR

Xóm Miễn Hội

Väderinstitut: YR

Xóm Kinh Ngan

Väderinstitut: YR

Xóm Kinh Mai

Väderinstitut: YR

Xóm Tân Thiệt

Väderinstitut: YR

Xóm Nhứt Cường

Väderinstitut: YR

Xóm Na Tung

Väderinstitut: YR

Xóm Mỹ Ðiền

Väderinstitut: YR

Xóm Giồng Sến (1)

Väderinstitut: YR

Xóm Giồng Cám

Väderinstitut: YR

Xóm Mương Ban

Väderinstitut: YR

Platser

An Nhưt Tân
An Ninh
An Ninh
An Phú
An Thạnh
Ba Se
Ba Thu
Bà Cát
Bà Huỳnh
Bào Canh Na
Bình Hiệp
Bình Hòa
Bình Hòa Thôn
Bình Nhựt
Bình Phước
Bình Thanh
Bình Thi
Bình Thành Thôn
Bình Thủy
Bình Xuân
Bến Lức
Bố Thảo
Chợ Giữa
Chợ Kỳ Sơn
Chợ Trạm
Càu Lịch Tra
Cái Răng
Cù Lao Bình Thủy
Cù Lao Cồn Cộc
Cù Lao Nai
Cù Lao Rồng
Cần Duộc
Cần Ðen
Cần Ðước
Cầu Nhiếm
Cầu Tràm
Cồn Nóc
Dinh Ðiền Quảng Hữu
Dương Xuân Hội
Giống Phủ Yết
Giồng Bé
Giồng Dinh
Giồng Dinh
Giồng Lôn
Giồng Lộc
Giồng Lức
Giồng Manh Manh
Giồng Mật Cật
Giồng Nô Dach
Giồng Thô Ðịa
Giồng Trà Mâu
Giồng Tràm Rạp Bay
Giồng Trôm
Giồng À Rác
Gò Bác Bung
Gò Bác Ky
Gò Cô Bê
Hiệp Hòa
Hòa Mỹ
Khiêm Cượng
Liêu Tú
Long Hưng
Long Khê
Long Sơn
Long Thành Tây
Lò Gạch
Lương Hòa
Lộc Giang
Lộc Hòa
Lộc Thuận
Lộc Thành
Mé Biển
Mộc Hóa
Mỹ An Phú
Mỹ Bình
Mỹ Hòa
Mỹ Hạnh
Mỹ Quí
Mỹ Thạnh Ðông
Mỹ Thạnh Ðông
Mỹ Yên
Mỹ Yên
Nhơn Hòa
Nhơn Nghĩa
Nhơn Ninh
Nhơn Ninh
Như Gia
Nhựt Ninh
Phong Nấm
Phong Phú
Phum Séma Chum
Phum Tuol Cacan Dol
Phum Ô Mékông
Phú Hữu
Phú Mỹ
Phú Thứ
Phương Phú
Phước Ðông
Quéo Ba
Rạch Kiến
Thiên Hòa
Thiên Mỹ
Thạnh An
Thạnh Hòa
Thới An Ðông
Thới Lai
Thủ Thừa
Thủy Ðông
Trường Long
Tuyên Bình
Tuyên Nhơn
Tuyên Thạnh
Tuyên Thạnh
Tà Liêu
Tài Sum
Tào Lột
Tân An
Tân Bửu
Tân Bửu
Tân Hòa Ðông
Tân Long
Tân Minh
Tân Mỹ
Tân Phú Thượng
Tân Phú Thượng
Tường Ðại Hòa
Vinh Lợi
Vĩnh Lợi
Vĩnh Qưới
Vĩnh Thành
Vĩnh Tr
Vĩnh Tr
Xuân Hòa
Xuân Hòa
Xvai Ngnông
Xã Bảy
Xóm An Trạch
Xóm Ba Cây
Xóm Ba Thằng Minh
Xóm Bà Giãi
Xóm Bà Lòi
Xóm Bà Mía
Xóm Bà Xây
Xóm Bà Ðốt
Xóm Bàng Lăng
Xóm Bào Thâm
Xóm Bái Gi
Xóm Bên Ruộng
Xóm Bình Doãn
Xóm Bắc Ðông
Xóm Bộng
Xóm Cai Trung
Xóm Chùa Ông
Xóm Chọ Hội
Xóm Chủ Sâm
Xóm Cong
Xóm Cá Bông
Xóm Cá Lóc
Xóm Cái Dứa
Xóm Cái Nổ
Xóm Cái Trầu
Xóm Cây Da
Xóm Cây Sộp
Xóm Cò Nhíp
Xóm Cả Bàng
Xóm Cầu
Xóm Cầu Ngan
Xóm Cầu Nội
Xóm Cọc Ring
Xóm Dâu
Xóm Dầu
Xóm Dừa
Xóm Dừa
Xóm Giồng Cám
Xóm Giồng Dứa
Xóm Giồng Mới
Xóm Hòa Long
Xóm Hương Viết Cần
Xóm Hội Ðồng Chiên
Xóm Hội Ðồng Thiện
Xóm Kinh Mai
Xóm Kinh Ngan
Xóm Kinh Xáng
Xóm Long Trương
Xóm Long Xuân
Xóm Miễn Hội
Xóm Mương Ban
Xóm Mỹ Ðiền
Xóm Na Tung
Xóm Ngã Cậy
Xóm Nhứt Cường
Xóm Phó
Xóm Rạch Cui
Xóm Rạch Già
Xóm Rạch Sên
Xóm Rạch Trang
Xóm Sóc Dong Lớn
Xóm Tha La
Xóm Tham Thơ
Xóm Thôn Long
Xóm Thông Xoài
Xóm Thầy Cai
Xóm Thầy Trò
Xóm Tre
Xóm Trà Cú Bé
Xóm Trướng Tốc
Xóm Tân Hôi
Xóm Tân Thiệt
Xóm Tân Thành
Xóm Tập Rèn
Xóm Vàm Dù Tho
Xóm Xa Huon
Xóm Xa Mươi
Xóm Xo Ro
Xóm Ðá Biên
Xóm Ðêu Cà
Xóm Ðức Hạnh
Xóm Ông Lãnh
Xóm Ông Tớn
Ðôi Bào Họ
Ðôi Bào Voi
Ðông Phú
Ðịnh Hòa
Ðức Huệ
Ðức Hòa
Ðức Hòa
Ðức Lập
Ấp An Hiệp
Ấp An Hưng
Ấp An Lái
Ấp An Mỹ
Ấp An Thuận Thượng
Ấp An Thạnh
Ấp Ba Rinh
Ấp Both Ko Ky
Ấp Bà Nhỏ
Ấp Bào Cua
Ấp Bào Sấu
Ấp Bàu Nâu
Ấp Bàu Rong
Ấp Bá Lập
Ấp Bái Bon
Ấp Bên Tràm
Ấp Bên Xoài
Ấp Bình Hòa
Ấp Bình Khánh
Ấp Bình Khương
Ấp Bình Kế
Ấp Bình Lương Ðông
Ấp Bình Lạc
Ấp Bình Phó
Ấp Bình Phú
Ấp Bình Phước
Ấp Bình Quang
Ấp Bình Thi
Ấp Bình Thương
Ấp Bình Thới
Ấp Bình Thủy
Ấp Bình Trương Tây
Ấp Bình Yên
Ấp Bình Ân
Ấp Bình Ðiện
Ấp Bình Ðông
Ấp Bùng Chông
Ấp Bắc
Ấp Bắc
Ấp Bắc Ðông
Ấp Bến Thang
Ấp Bến Ðò
Ấp Chánh Tương
Ấp Chính Hòa
Ấp Chòi Mòi
Ấp Co18 Cò
Ấp Cà Na
Ấp Cà Tắc
Ấp Cá Các
Ấp Cá Góc
Ấp Cá Góc
Ấp Cái Góc
Ấp Cái Môn
Ấp Cái Sách
Ấp Cái Trầu
Ấp Cây Cám
Ấp Cả Hoản
Ấp Cả Quản
Ấp Cả Quản
Ấp Cần Ðế
Ấp Cầu Sen
Ấp Cầu Xây
Ấp Dăm Thu
Ấp Dữa
Ấp Gia Hội
Ấp Giồng Ðế
Ấp Gò Bàu
Ấp Gò Dưa
Ấp Gò Gòn
Ấp Gò Vồ
Ấp Hòa
Ấp Hòa An
Ấp Hòa Lạc
Ấp Hòa Lộc
Ấp Hòa Phú
Ấp Hòa Qứi
Ấp Hòa Tâm B
Ấp Hòa Ðức
Ấp Hưng Bình
Ấp Hưng Phú
Ấp Hội Ngh
Ấp Kha Phú Tây
Ấp Kinh Bằc Ðông
Ấp Kế Mỹ
Ấp Long Khốt
Ấp Long Mỹ
Ấp Long Ninh
Ấp Long Phú
Ấp Lung Sen
Ấp Lò Gạch
Ấp Lập Ðiền
Ấp Lọc Bình
Ấp Lộc Chánh
Ấp Lộc Tiên
Ấp Mai Giầm
Ấp Mới
Ấp Mỹ Hòa
Ấp Mỹ Hòa
Ấp Mỹ Hạnh
Ấp Mỹ Lợi
Ấp Mỹ Phước
Ấp Mỹ Quí
Ấp Ngà Dài
Ấp Ngã Cây
Ấp Nhà Ông
Ấp Nhì
Ấp Nhơn Bình
Ấp Nhơn Hòa
Ấp Nhơn Phú
Ấp Nhơn Phước
Ấp Năm
Ấp Phong Hòa
Ấp Phú Khương
Ấp Phú Mỹ
Ấp Phú Ninh
Ấp Phú Xuân
Ấp Phương An
Ấp Phước Hưng
Ấp Phước Hưng Trung
Ấp Phước Kè
Ấp Phước Long
Ấp Phước Mỹ
Ấp Phước Thuận
Ấp Phước Thới
Ấp Phước Tuy
Ấp Phước Tướng
Ấp Phước Tự
Ấp Phước Vĩnh
Ấp Quản Long
Ấp Ruộng Hội Ðồng
Ấp Rạch Lọc
Ấp Rạch Nhum
Ấp Rạch Rừng
Ấp Rừng Tre
Ấp Sáo
Ấp Sóc Dịch
Ấp Sô Ðo
Ấp Sơn
Ấp Sồ Ðô
Ấp Tan Tiên
Ấp Thanh Bình
Ấp Thanh Bình
Ấp Thanh Long
Ấp Thành Nhứt
Ấp Thái Bình
Ấp Thạnh Hưng
Ấp Thạnh Thuận
Ấp Thạnh Ðông
Ấp Thới Bình
Ấp Thới Lợi
Ấp Thới Phước
Ấp Thới Thuận
Ấp Thới Xuyên
Ấp Tranh
Ấp Trinh Tường
Ấp Trung Hưng
Ấp Trung Lợi
Ấp Trà Thê
Ấp Trà Thăm
Ấp Trũ Mật
Ấp Trương Ðông
Ấp Trạch Thuận
Ấp Tuyên Thạnh
Ấp Tuyến Bình
Ấp Tà Dệt
Ấp Tân
Ấp Tân Chánh
Ấp Tân Hòa
Ấp Tân Hội
Ấp Tân Long
Ấp Tân Nho
Ấp Tân Phú
Ấp Tân Phú
Ấp Tân Qứi Tám Ngàn
Ấp Tân Thuận
Ấp Tân Thành
Ấp Tân Xuân
Ấp Tân Ðông
Ấp Tân Ðại
Ấp Tùy Lộc
Ấp Tả Biên A
Ấp Tả Biên B
Ấp Tắc Gòng
Ấp Vĩnh Hưng
Ấp Vĩnh Hội
Ấp Vĩnh Lộc
Ấp Vĩnh Thanh
Ấp Vĩnh Ðông
Ấp Vịnh Sao
Ấp Xuân Hòa
Ấp Xuân Phú
Ấp Xuân Sanh
Ấp Xóm Châu
Ấp Xóm Mới
Ấp Ðiền Thầy Hội
Ấp Ðào Viên
Ấp Ðình
Ấp Ðại An
Ấp Ðạo
Ấp Ðồng Hòa
Ấp Ô Ma